પાનનાં ગલ્લાઓને મફતમાં અપાશે ‘સ્વચ્છતા પાકીટ’May 17, 2019

 મ્યુ. કમિશનરે પાનનાં ધંધાર્થીઓ, વાહન ડીલરો અને રિક્ષા સંચાલકો
સાથે બેઠક યોજી
રાજકોટ : શહેરના જાહેર માર્ગો પર વાહન ચાલકો તથા મુસાફરો દ્વારા ચાલુ વાહને કચરો ફેંકી ગંદકી ફેલાવતી અટકાવવા થસ્વચ્છતા પાકીટ નો ઉપયોગ કરતા થાય તે હેતુથી કમિશનર અધ્યક્ષ સ્થાને મધ્ય ઝોન કચેરી મિટીંગ હોલ ખાતે તા.16/05/2019, ગુરૂવાર બપોરે 13-00 કલાકે રાખવામાં આવેલ હતી.
આ મિટીંગમાં ટુ-વ્હીલર તથા ફોર-વ્હીલર વાહનોના ડીલરો ને તેમના વેંચાણ થતા નવા વાહનોમાં આ થસ્વચ્છતા પાકીટથ બનાવી વિનામુલ્યે આપવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી, તેમજ રીક્ષા એશોસીએશન ને તેમના વાહનોમાં તથા પાનની દુકાનના ધંધાર્થીઓને તેમની દુકાનમાં આ થસ્વચ્છતા પાકીટથ રાખવાનું સુચન કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં રોટરી કલબ ઓફ રાજકોટ દ્વારા કુલ-25000 નંગ પથસ્વચ્છતા પાકીટથથ બનાવવામાં આવેલ છે. જે વિનામુલ્યે પથઅરહમથથ, 3/6 સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર સોસાયટી, નિર્મલા કોન્વેંટ સ્કુલની સામે, રાજકોટના સરનામેથી મેળવી શકાશે. ઉપરોકત મિટીંગમાં રોટરી કલબ ઓફ રાજકોટના પ્રમુખ ડો. હીતાબેન મહેતા, રાજકોટ શહેરના ટુ-વ્હીલર તથા ફોર-વ્હીલર વાહનોના ડીલર, રીક્ષા એશોસીએશન, પાનની દુકાનના ધંધાર્થીઓ વિગેરે તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નાયબ કમિશનર સી. બી. ગણાત્રા, સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખાના અધિકારીઓ હાજર રહેલ હતા.