મંત્ર ઉપાસનાથી મકાન પ્રાપ્તિ

જે કોઇ વ્યક્તિને અનેક પ્રયત્ન પછીય પોતાનું સ્વતંત્ર રહેવાનું મકાન મળતું નો હોય તેમણે ભગવાન વરહતી ઉપાસના કરવાથી અને તેના મંત્ર જાપ કરવાથી પોતાના સ્વતંત્ર રહેવાની પોતાની માલીકીની જગ્યા પ્રાપ્ત થાય છે.
મંત્ર ૐ નમ: શ્રીવારાહય ધરણ્યુઉદારણાય સ્વાહા મંત્ર જપ કરવાથી પોતાની માલીકીના મકાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ભૂમિ પરીક્ષા
જો પોતાની સ્વતંત્ર જમીન ઉપર મકાન બનાવવું હોય તો સૌપ્રથમ ભૂમિ પરીક્ષા કરવી જરૂરી છે. અત્યારના જમાના પ્રમાણે મોટા શહેરોમાં જમીન બહુ મોંઘી હોવાથી ફલેટનું ચલણ વધ્યું છે. આથી જે કોન્ટ્રાકટર ફલેટ જ્યાં ચણવા માગતા હોય ત્યાં ભુમિ પરીક્ષણ કરી અને પછી જગ્યા ખરીદી અને ફલેટ ચણે તો તે લેનાર લોકો વધારે સુખી થાય આમ ભૂમિ પરીક્ષણ કરી અને પોતાના મકાન અથવા ફલેટનું બાંધકામ કરવું ઉત્તમ ગણાય છે.
1. જે જમીન પર સારૂ ઘાસ ઉગેલ હોય, ગાયો ચરતી હોય તેવી જમીન વધારે ઉત્તમ ગણાય પરંતુ જે જમીન ઉપર ઉંદર-બીલ્લીનો વાસ હોય કાંટાવાળા વૃક્ષ હોય, જમીનમાં તીરાડો પડેલી હોય, ઉંચી-નીચી જમીન હોય, વાસ આવતી હોય તેવી જમીન પર મકાન બનાવવાથી દુ:ખની પ્રાપ્તિ
થાય છે.
ર. જમીનનું પરીક્ષણ કઇ રીતે કરવું તે જાણીએ. સૌપ્રથમ જમીન લેનાર માલીકના એક હાથ જેટલો લાંબો અને તેટલો જ પહોળો ખાડો ખોદવો તે ખોદયા બાદ જેટલી માટી નીકળી હોય તે પાછી પૂરી દેવી જો ખાડામાં માટી પૂરતા પણ વધારાની માટી વધે તો તે જમીન સારી ગણાય છે.
તે ઉપરાંત વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે જમીનનો ઢાળ કઇ બાજુ છે તે પણ મહત્વ ધરાવે છે. ઇશાન ખુણા પર ઢાળ હોય તેવી જમીન વધારે ઉત્તમ ગણાય.
તે ઉપરાંત નેઋત્ય ખુણા બાજુથી ઉંચી જમીન વધારે ઉત્તમ ગણાય છે. પૂર્વ દિશામાં ઉંચી જમીન હોય તો ન લેવી તથા ઇશાન ખુણા બાજુ ઉંચી જમીન હોય તો ન લેવી જ હિતાવહ છે.
જ્યારે જમીનની વચ્ચેનો ભાગ સૌથી ઉંચાઇવાળો ઉત્તમ ગણાય છે.
પૂર્વ ખુણાનો ઢાળ ધન સંપતિ આપે છે. ઉત્તર બાજુ ઢાળ પ્રગતિ કરાવે છે.
અગ્નિ ખુણાનો ઢાળ ચિંતા અને ભય અપાવે છે.
દક્ષિણ દિશાનો ઢાળ રોગ અને ભય અપાવે છે.
નૈઋત્ય ખુણાનો ઢાળ બિમારી અપાવે છે.
પશ્ર્ચિમ દિશાનો ઢાળ માનસીક બીમારી અપાવે છે.
જમીન બરોબર વચ્ચે ઢાળ હોય અથવા જમીન વચ્ચેથી ખાડાવાળી, નીચી હોય તો તે સારી ન ગણાય.
- શાસ્ત્રી રાજદીપ જોષી