દસાડા તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કેન્દ્ર માટે સંચાલક -કમ-કુક ની નિમણૂંક કરાશે

સુરેન્દ્રનગર: મામલતદાર દસાડાની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ગેડીયા અને કમાલપુર પ્રાથમિક શાળા ખાતે મધ્યાહન ભોજન યોજના કેન્દ્ર માટે ખાલી પડેલ જગ્યા ઉપર સંચાલક-કમ-કુકની નિમણૂંક કરવાની થતી હોય, આ જગ્યા માટે જે ઉમેદવાર ફરજ બજાવવા ઇચ્છતા હોય તે ઉમેદવારોએ નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ મામલતદાર કચેરી, દસાડા ખાતેથી રૂબરૂ મેળવી અને સંપૂર્ણ વિગત ભરી જરૂરી આધારો સાથે તા.20.11.2018 સુધીમાં મામલતદાર કચેરી દસાડા ખાતે જાહેર રજાના દિવસો સિવાય પરત કરવાના રહેશે.
સંચાલક -કમ-કુક ની નિમણૂંક
મામલતદાર મુળીની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરદારનગર (જશાપર) પ્રાથમિક શાળા ખાતે મધ્યાહન ભોજન યોજના કેન્દ્ર માટે ખાલી પડેલ જગ્યા ઉપર સંચાલક-કમ-કુકની નિમણૂંક કરવાની થતી હોય, આ જગ્યા માટે જે ઉમેદવાર ફરજ બજાવવા ઇચ્છતા હોય તે ઉમેદવારોએ નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ મામલતદાર કચેરી, મુળી ખાતેથી રૂબરૂ મેળવી અને સંપૂર્ણ વિગત ભરી જરૂરી આધારો સાથે તા.15.11.2018 સુધીમાં મામલતદાર કચેરી મુળી ખાતે જાહેર રજાના દિવસો સિવાય પરત કરવાના રહેશે.