રામબાઈ માતાજીની જગ્યાએ ગુરૂવારે સ્નેહ મિલન યોજાશેNovember 06, 2018

રાજકાૉટ, તા. 6
માતી રામબાઈમાી જઑૈયા ગામ (વવાણીયા) તા.માળીયા (મી) ખૈ.માૉરબી ગુજરાત મુકામૉ "ર"રાગત ુત વષૂ તા.8-11 ૉ ગુવાર સવારૉ મદિર અ2કુટ ઉસવ ત’ા 4ૉહમિલ ત’ા બ"ાૉરૉ જસાદુ આયાૉજ કરૉલ છૉ. તાૉ આ "ાવ અવસરૉ સવ ભાવિકાૉૉ લાભ લૉવા :હૉર આમણ છૉ. મદિર અ2કુટ ઉસવ જસગૉ બ"ાૉરા જસાદા સહયાૉગી ીભાઈ હરિભાઈ રાઠાૉડ છૉ.

 
 
 

Related News