સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે ફાયરીંગ પ્રેક્ટીસનું જાહેરનામુ

સુરેન્દ્રનગર તા,7
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું વર્ષ-2018નું વાર્ષિક ફાયરીંગ પ્રેક્ટીસ બાકી હોય તેમને ફાયરીંગની પ્રેકટીસ કરાવવા માટે પોલીસ ખાતાના નામ / કબજાવાળી ચોટીલા તાલુકાના કાંધાસર (સાંગાણી) સર્વે નંબર 61 પૈકીની હે. 7-13-30 આરે વાળી જમીન (ફાયરીંગ બટ) ખાતે તા. 16/11/2018 થી તા.30/11/2018 સુધી ફાયરીંગ પ્રેક્ટીસ કરાવવાની હોવાથી ઉક્ત ફાયરીંગ બટની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ગોળીબારના સમયે અકસ્માત ન સર્જાય તે હેતુથી કેટલાક પ્રતિબંધ લાદવા જરૂરી જણાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ એન.ડી.ઝાલાએ તેમને મળેલ અધિકારની રૂએ તા.16/11/2018 થી તા.30/11/2018 દરમિયાન ઉક્ત ફાયરીંગ બટવાળા વિસ્તારની આજુબાજુના ફરતા એક માઈલના વિસ્તારમાં ગોળીબારના સમયે અકસ્માત ન સર્જાય તે માટે કોઈપણ વ્યક્તિને હરવા - ફરવા, વાહન લાવવા - લઈ જવા તથા ઢોર ઢાંખર ચારવા નીકળવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવેલ છે.