દિલ્હીમાં ગુજરાતના પ્રાંતવાદ મુદ્દે સૂત્રોચ્ચારOctober 12, 2018

ગિુજરાત ભવન બહાર સ્વરાજ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રદર્શન
ગિુજરાતમાં પરપ્રાંતીયો પર થયેલી હિંસાનો વિરોધ
નોંધાવા પહોંચ્યા
ગિુજરાત સરકાર અને ઙખ મોદીના વિરોધમાં
નારેબાજી
િહિંસાના વિરોધમાં ગુજરાત ભવન છઈને
આવેદનપત્ર આપ્યું
િંઙખ મોદી અને ઈખ રૂપાણી પાસે માફીની માંગ કરી