દિલ્હીમાં ગુજરાતના પ્રાંતવાદ મુદ્દે સૂત્રોચ્ચાર

ગિુજરાત ભવન બહાર સ્વરાજ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રદર્શન
ગિુજરાતમાં પરપ્રાંતીયો પર થયેલી હિંસાનો વિરોધ
નોંધાવા પહોંચ્યા
ગિુજરાત સરકાર અને ઙખ મોદીના વિરોધમાં
નારેબાજી
િહિંસાના વિરોધમાં ગુજરાત ભવન છઈને
આવેદનપત્ર આપ્યું
િંઙખ મોદી અને ઈખ રૂપાણી પાસે માફીની માંગ કરી