આજના દિવસનો ઈતિહાસ

  • આજના દિવસનો ઈતિહાસ

 1822 સીરિયામાં આવેલા ભૂકંપમાં 20,000 લોકોના મોત.
 1979માં ઉપગ્રહ જકટ-3નું પ્રક્ષેપણ.
 1980 ભારતની પ્રથમ મહિલા સંગીતકાર સરસ્વતી દેવીનું નિધન.