યોજના સહાય કાર્યક્રમ યોજાયો


મેંદરડામાં જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ જુનાગઢ દ્વારા બાળ યોજનાઓ અંતર્ગત વિવિધ પ્રકારની સહાય માટેનો કાર્યક્રમ યોજાયો (તસ્વીર:- ગૌતમ શેઠ-મેંદરડા)