મોચી જ્ઞાતિ કર્મચારી મંડળ દ્વારા ત્રિ-વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઇ

રાજકોટ: રાજકોટ મોચી જ્ઞાતિ કર્મચારી પ્રગતિ મંડળ દ્વારા મોચી જ્ઞાતિની વાડી માં ત્રીવાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઇ હતી. 2016થી 2018સુધીના હિસાબો રજુ કરવામાં આવેલા અને તે હિસાબે સર્વાનુમત્તે પસાર કરવા બાદમાં હોદેદારીનો નિમણૂક કરાઇ જેમાં પ્રમુખ તરીકે કિશોરભાઇ, ગોહેલ ઉપપ્રમુખ, હર્ષદભાઇ મકવાણા હતા. તેઓને સર્વાનુમત્તે વર્તમાન પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવેલી. નવા પ્રમુખને દરેક હોદેદારો તથા સભ્યો દ્વારા ખુબખુબ અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.