મોરબીના રાસાયણીક ખાતરના વેપારીઓને લાઇસન્સ રિન્યુ કરાવી લેવા તંત્રની તાકિદ


મોરબી,તા.13
મોરબી જિલ્લાના તમામ રાસાયણીક ખાતર વિક્રેતાઓને પોતાની પેઢીના લાઈસન્સ સમયસર રીન્યુ કરાવી લેવા તેમજ રાસાયણીક ખાતર નુ વિતરણ ઘ ફોર્મનો ઉમેરો કર્યા જ કરવુ તેમજ ખેડૂતના આધારકાર્ડ અને ફિંગરપ્રિન્ટ ફરજીયાત મેળવી મશીન દ્વારા જ સબસીડાઈઝ ખાતરનું વિતરણ કરવું. રાસાયણીક ખાતરના વેચાણમાં વધુમાં વધુ ખેડુતોને લાભ મળે તે મુજબની વિતરણ વ્યવસ્થા ગોઠવવી અને કોઇ પણ વિક્રેતાએ ખાતરની બેગ પર છાપેલ કિંમત કરતા વધારે કિંમતે રાસાયણીક ખાતરનું વિતરણ
કરવુ નહીં.
યુરીયા, ડી.એ.પી. જેવા રાસાયણીક ખાતરના વેચાણ સાથે બીજી કોઇ પણ પ્રકારની ખેત સામગ્રીની ફરજીયાત પણે ખરીદી કરવાનો ખેડુતોને અનુરોધ કરવો નહીં કે ફરજ પાડવી નહીં. 1985 ની જોગવાઇ મુજબ સ્ટોક રજિસ્ટર, ડીસપ્લે બોર્ડ તથા બિલ બુક નિયત નમુનામાં અધતન પ્રકારે નિભાવવાની રહેશે. સરકાર દ્વારા માન્ય કંપનીના જ રાસાયણીક ખાતર વેચાણ કરવા તેમજ સોઇલ ક્ધડીશનર ને રાસાયણીક ખાતર તરીકે વેચાણ કરવુ નહીં. રાસાયણીક ખાતર વેચાણ બાબતે કોઇ પણ પ્રકારની અનીયમીતતા માલુમ પડશે અથવા ધ્યાન પર આવશે તો તેમની પેઢીનું રાસાયણીક ખાતર વેચાણ લાઈસન્સ તાત્કાલીક અસરથી રદ કરવામાં આવશે. તેમ નાયબ ખેતી નિયામક મોરબી એસ.એ. સીણોજીયા ની યાદી જણાવાયુ છે.