સૌરાષ્ટ્રની ર3 કોલેજોનું પરીણામ


ઝોન જીટીયુમાં સંસ્થાનું ટુંકું નામ કુલ પાસ નાપાસ ટકાવારી
નંબર નંબર વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી
1 9 વીવીપી ઇજનેરી કોલેજ, રાજકોટ 623 478 145 76.73
ર 19 એલ.ઇ.કોલેજ, મોરબી 529 371 158 70.13
3 25 બી.એચ.ગાર્ડી કોલેજ, રાજકોટ 367 250 117 68.12
4 26 શાંતાબેન હરીભાઇ ગજેરા એન્જી. કોલેજ 139 94 45 67.63
પ 31 મારવાડી ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટીટયુશન્સ 548 357 191 65.15
6 34 ડો.સુભાષ ટેકનીકલ ઇન્સ્ટી., જૂનાગઢ 323 202 121 62.54
7 36 ગર્વમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, ભુજ 671 417 254 62.15
8 37 ગર્વમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, રાજકોટ 591 365 226 61.76
9 39 મારવાડી ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી 310 190 120 61.29
10 4ર દર્શન ઇન્સ્ટી. કોલેજ, રાજકોટ 441 268 173 60.77
11 48 નોબલ ગ્રુપ, જૂનાગઢ 191 111 80 58.12
1ર પર આત્મીય ઇન્સ્ટીટયુટ, રાજકોટ 794 447 347 56.30
13 પ4 અરૂણ મુછાળા, ધારી 9 5 4 55.56
14 પ6 લાભુભાઇ ત્રિવેદી ઇન્સ્ટી., રાજકોટ 309 171 138 55.34
1પ 60 આર્યવીર કોલેજ ઓફ એન્જી. રાજકોટ 87 45 42 51.72
16 63 ઓમ એન્જીનીયરીંગ, જૂનાગઢ 267 137 130 51.31
17 64 મારવાડી પી.જી. અને રીસર્ચ 149 76 73 51.01
18 6પ બાલાજી એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, જૂનાગઢ 114 58 56 50.88
19 66 એચ.જે.ડી., કેરા 366 185 181 50.55
ર0 96 ઓરમ ઇન્સ્ટી. ઓફ ટેકનોલોજી, રાજકોટ 135 45 90 33.33
ર1 97 સંજય રાજ્યગુરૂ કોલેજ, રાજકોટ 151 50 101 33.11
રર 106 કનકેશ્ર્વરી ઇન્સ્ટી. જૂનાગઢ 111 13 98 11.71
ર3 114 સી.યુ.શાહ, વઢવાણ 1 0 1 00.00
ર4 11પ જી.કે.ભરાડ એન્જી. કોલેજ, રાજકોટ 6 0 6 00.00